Events

Month Week Day
December 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Nov 26, 2018 Nov 27, 2018 Nov 28, 2018

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Nov 29, 2018 Nov 30, 2018 Dec 1, 2018

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Dec 2, 2018

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Dec 3, 2018 Dec 4, 2018 Dec 5, 2018

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Dec 6, 2018 Dec 7, 2018 Dec 8, 2018

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Dec 9, 2018

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Dec 10, 2018 Dec 11, 2018 Dec 12, 2018

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Dec 13, 2018 Dec 14, 2018 Dec 15, 2018

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Dec 16, 2018

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Dec 17, 2018 Dec 18, 2018 Dec 19, 2018

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Dec 20, 2018 Dec 21, 2018 Dec 22, 2018

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Dec 23, 2018

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Dec 24, 2018 Dec 25, 2018 Dec 26, 2018

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Dec 27, 2018 Dec 28, 2018 Dec 29, 2018

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Dec 30, 2018

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Dec 31, 2018 Jan 1, 2019 Jan 2, 2019

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Jan 3, 2019 Jan 4, 2019 Jan 5, 2019

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Jan 6, 2019

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step