Events

MonthWeekDay
November 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Nov 1, 2021 Nov 2, 2021 Nov 3, 2021

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Nov 4, 2021

Category: General9:00 am: Food Pantry

9:00 am: Food Pantry
Nov 5, 2021 Nov 6, 2021

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Nov 7, 2021

Category: General9:30 am: Holy Eucharist

9:30 am: Holy Eucharist

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Nov 8, 2021 Nov 9, 2021 Nov 10, 2021

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Nov 11, 2021

Category: General9:00 am: Food Pantry

9:00 am: Food Pantry
Nov 12, 2021 Nov 13, 2021

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Nov 14, 2021

Category: General9:30 am: Holy Eucharist

9:30 am: Holy Eucharist

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Nov 15, 2021 Nov 16, 2021 Nov 17, 2021

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Nov 18, 2021

Category: General9:00 am: Food Pantry

9:00 am: Food Pantry
Nov 19, 2021 Nov 20, 2021

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Nov 21, 2021

Category: General9:30 am: Holy Eucharist

9:30 am: Holy Eucharist

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Nov 22, 2021 Nov 23, 2021 Nov 24, 2021

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Nov 25, 2021

Category: General9:00 am: Food Pantry

9:00 am: Food Pantry
Nov 26, 2021 Nov 27, 2021

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Nov 28, 2021

Category: General9:30 am: Holy Eucharist

9:30 am: Holy Eucharist

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step
Nov 29, 2021 Nov 30, 2021 Dec 1, 2021

Category: General10:00 am: CHAFA

10:00 am: CHAFA
Dec 2, 2021

Category: General9:00 am: Food Pantry

9:00 am: Food Pantry
Dec 3, 2021 Dec 4, 2021

Category: General10:00 am: 12 Step

10:00 am: 12 Step
Dec 5, 2021

Category: General9:30 am: Holy Eucharist

9:30 am: Holy Eucharist

Category: General5:00 pm: 12 Step

5:00 pm: 12 Step